.  
 
.  
انتخاب تاریخ و ساعت
پنجشنبه 25 ژوئیهٔ
تاریخ و ساعت بازگشت
جمعه 26 ژوئیهٔ
انتخاب تاریخ و ساعت
پنجشنبه 25 ژوئیهٔ
تاریخ و ساعت بازگشت
جمعه 26 ژوئیهٔ